TIETOSUOJAILMOITUS, Kuljetusliike Kuorma-Vesa 24.5.2018

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan kuluttajista Kuljetusliike Kuorma-Vesan toimesta kerättävien henkilötietojen tyypit, kuinka näitä tietoja käytetään ja keiden kanssa niitä jaetaan. Ilmoituksessa kerrotaan myös toimenpiteistä, joilla henkilötietoja suojataan. Tämän lisäksi saat tietää, kuinka voit pyytää meitä siirtymään meillä järjestelmässä oleviin henkilötietoihisi ja tarvittaessa muuttamaan niitä, perumaan suostumuksesi tietojesi säilyttämisestä sekä vastaamaan kysymyksiin, joita sinulla mahdollisesti on liittyen meillä järjestelmässämme oleviin tietosuojakäytänteisiin.

Asiakastiedot
Kuljetusliike Kuorma-Vesalla on asiakkaistaan (yksityisistä ja yrityksistä) järjestelmässään tietoja lähinnä vain toimitus- ja laskutustarpeita varten. Näitä tietoja ovat: nimi, yrityksen nimi, katuosoite, laskutussoite (sähköposti tai postiosoite), puhelinnumero, y-tunnus ja mahdollisesti jokin muu tieto, jonka asiakas itse on kokenut tarpeelliseksi kertoa mahdollisesti tavaran toimitukseen tai laskutukseen liittyen (jokin maamerkki, mahdollisesti sukulaisen, kaverin tai naapurin osoite tai puhelinnumero, johon asiakkaalla itsellään on ollut asianomaisen lupa se meille kertoa). Toimitussisällöt näkyvät järjestelmässämme lähetteissä ja joissain määrin myös laskuissa. Laskutus-, palkanmaksu- ja kirjanpitoasiakirjoja säilytetään yrityksen lukituissa tiloissa näitä asiakirjoja koskevan lain määräämällä tavalla. Asiakkaan tietoja ei jaeta ilman asiakkaan lupaa kolmansille osapuolille, ellei laki sitä vaadi tai on esimerkiksi kyse mahdollisesta perintäprosessista.

WWW-sivuillamme on yhteydenotto-lomake. Siellä asiakas voi tehdä pyynnön meille ottaa yhteyttä, kysyä tarjouksen tai laittaa muuta viestiä. Kun asiakas näin ottaa yhteyttä, hän oletusarvoisesti on tietoinen, että hänen antamansa tiedot tulevat meidän järjestelmäämme ja ne arkistoidaan mahdollisesti tulevaa työtapahtumaa varten tms.

Kuljetusliike Kuorma-Vesan facebook-sivuilla erilaisten lisäosien tarjoajat saattavat käyttää joitain automatisoituja menetelmiä, joilla kerätään tietoja eri ominaisuuksien käytöstä. Näihin tietoihin sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöjä ja -ilmoituksia. Itse emme arkistoi järjestelmäämme facebook-tykkäyksiä. Oletamme kunkin mahdollisesti asiakkaan, jolla on facebook-profiili, joka käy sivuillamme, tietävän facebook:ia koskevat tietosuojalausumat.

Mainontaa ja markkinointia varten henkilötiedot saatetaan saada kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien julkiset tietokannat, some tai asiakkaiden kumppanit tms. Valokuviin, joissa näkyy yrityksen kaluston lisäksi jotain asiakaskohtainen tunnistettava maisema tai henkilö, on pyydetty tai pyydetään aina lupa, jos se aiotaan julkaista. Vahinkotapauksissa tai työhön liittyvään vahingon välttämiseksi otettujen valokuvien tai kerättyjen tietojen säilyttäminen tapahtuu em. asiakirjojen säilytyksen tavoin. Vahinko tapauksissa kuvia tai asiakastietoja joudutaan luonnollisesti luovuttamaan mm. vakuutusyhtiön edustajalle. Emme kerää asiakkaista tietoja järjestelmäämme automatisoidusti evästeiden tai muiden verkkojäljitteiden perusteella.

Jos tulevaisuudessa alkaisimme kerätä automatisoidusti asiakastietoja internetin kautta. Niitä olisivat: laitteen IP-osoite, selaintieto, laitetieto, laitteen ominaisuudet, käyttöjärjestelmä, kielivalinta, tiedot tehdyistä toimenpiteistä sekä sen toiminnan päivämäärä ja kellonaika. Tällöin voisimme alkaa tekemään profiloitua mainontaa esim. suoraan sähköpostiosoitteeseesi tms, mutta silloin antaisimme sinulle myös mahdollisuuden kieltäytyä niistä.

Hankittujen tietojen mahdollinen käyttö
Tarvitsemme tietojasi, jotta palvelut pystytään tarjoamaan. Lähetyksien kirjaus, toimitus, nouto ja ylipäätään palvelujen tarjoaminen sekä niiden laskutus ja kirjanpito edellyttävät tietojen käyttöä. Myös maksujen kirjaaminen ja mahdollisesti maksumuistutuksien lähettäminen ja perintätoimenpiteisiin ryhtyminen edellyttävät tietojesi käyttämistä. Asiakastukitoimissa tarvitsemme myös tietojasi sekä mahdollisissa reklamaatio tai muiden palautteiden käsittelyssä. Jos järjestäisimme kyselyn, kisailun, tapahtuman tms, johon haluaisimme antaa sinulle mahdollisuuden osallistua, niin myös tällöin voimme käyttää tietojasi. Muita mahdollisia asiakastietojen käyttötarpeita ovat mahdollisten kannattavuuslaskelmien teko, jokin yritysanalyysi, liiketoiminnan hoitaminen ylipäätään sekä sen arviointi ja kehittäminen, huijauksilta tai muulta lainvastaiselta toiminnalta suojautuminen, korvausvastuiden ehkäisy, käytäntöjen noudattaminen, oikeudelliset vastuut ja vaateiden tekeminen, EU:n ja Suomen lainsäädännön ja vaatimusten mukainen asioiden valvonta ja mahdollinen raportointi. Käsittelemme tietojasi myös, jos meitä varta vasten pyydetään lähettämään tietojasi ja tämä perustuu olettamuksen perusteella, että tiedot antanut henkilö on saanut ne haltuunsa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen jakaminen
Kuljetusliike Kuorma-Vesa ei myy tai jaa keräämiään tietoja sinusta ulkopuolisille muilla kuin tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Poikkeustapaus tietojesi jakamisessa on harvinainen, muttei mahdotonta. Tällainen tapaus voisi olla esim Kuljetusliikkeen kaluston rikkoutuminen, jolloin nouto-/nosto-/asennus-/toimitus- tai muun palvelun yhteydessä välttämätön tieto (yleensä nimi, osoite tai puhelinnumerosi) voidaan antaa kolmannelle osapuolelle välttämättömän työn loppuun saattamiseksi. Tämä ei kuitenkaan tapahtuisi tietämättäsi, vaan ensisijaisesti sinuun oltaisiin yhteydessä ja voit tässä vaiheessa kieltäytyä ottamasta vastaan kolmannen osapuolen palvelua hyväksymällä samalla palvelun viivästymisen ennalta määrittämättömäksi ajaksi. Jos kolmas osapuoli hoitaisi työn kulun joiltain osin, tällöin kolmas osapuoli toimii Kuljetusliike Kuorma-Vesalta saamiensa ohjeiden nojalla, mutta Kuljetusliike Kuorma-Vesa ei myönnä valtuutusta käyttää tai luovuttaa tietojasi muutoin kuin on tarpeen työn loppuun suorittamiseksi ja kolmas osapuoli on velvoitettu noudattamaan tietosuojakäytäntöjä omalta osaltaan. Yhtälailla kolmas osapuoli vastaa aiheuttamistaan vahingoista itsenäisesti, vaikka mm työn laskutus olisikin sovittu Kuljetusliike Kuorma-Vesan toimesta.

Tietosi saattavat joutua kolmansien osapuolien tietoon tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Voit esimerkiksi tykätä facebook-sivuillamme jostain kuvasta tai kommentoida sitä, jolloin facebookissa profiilissasi näkyvät tiedot ovat kaikkien sivuillamme käyvien nähtävillä. Kuljetusliike Kuorma-Vesa ei ole vastuussa kyseisenlaisten palveluntarjoajien tietosuojakäytänteistä. Kuljetusliike Kuorma-Vesa saattaa luovuttaa tietojasi seuraavissa tapauksissa eli, jos jokin laki, säädös tai oikeudellinen prosessi sellaista edellyttää tai vastauksena viranomaisten, kuten lainvalvontaviranomaisten, pyyntöihin. Myös siitä syystä, jos Kuljetusliike Kuorma-Vesa uskoo luovuttamisen olevan aivan välttämätöntä tai mahdollisen vahingon tai taloudellisen menetyksen estämiseksi. Tietojen luovuttaminen on perusteltua myös, mikäli asia liittyy jonkin epäillyn tai todetun lainvastaisen toiminnan tutkimuksiin. Kuljetusliike Kuorma-Vesa pidättää oikeuden siirtää sinusta hallussaan olevia tietoja, jos liiketoimintaa tai varallisuutta myydään tai yritys joutuu saneeraukseen, selvitystilaan tai vaikkapa lakkautetaan.

Some ja muut
Verkkosivumme ym somessa olevat yritysprofiilimme saattavat sisältää linkkejä muihin kuin meidän omiin sivuihin tai profiileihin. Näitä voivat hoitaa muut kuin meidän alaisuudessamme toimivat yritykset. Muilla yrityksillä on lienee omat tietosuojakäytännöt, joihin suosittelemme tutustumaan. Kuljetusliike Kuorma-Vesa ei ole vastuussa näiden muiden paikkojen tai palveluiden tietosuojakäytänteistä. Myös meidän sivuillemme tai profiileihin voi päästä muiden kolmansien osapuolten kanavien tai linkkien kautta.

Tietojen suojaus ja päivitys
Tietosi säilytetään lain velvoittamalla tavalla. Niitä ylläpidetään hallinnollisin ja teknisin keinoin. Tarkoitus on suojata antamiasi henkilötietoja tahattomalta, lainvastaiselta tai luvattomalta käytöltä eli luvattomalta tuhoamiselta, menettämiseltä, muuttamiselta, tarkastelulta tai eteenpäin luovuttamiselta. Vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy henkilötietoihin, eivätkä ne ole julkisesti nähtävillä muuta kuin lähinnä maalaisjärjellä ymmärrettävällä tavoin tarvittavilta osin paketin/kirjeen/lähetteen tms päällä siltä osin kuin on palveluntarjoamisen edellytys. Tätä tietosuojailmoitusta saatetaan päivittää jollain aikajänteellä ja ilman sinulle lähetettävää ennakkoilmoitusta. Päivitysten tarkoitus on muuttaa ilmoitus henkilötietoja koskevia käytänteitämme vastaavaksi tarvittaessa. Isommat tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset ilmoitetaan julkaisemalla verkkosivustoillamme asiasta. Tietosuojapäiväys näkyy aina yläkulmassa.

Muuta
Voit pyytää meiltä tarjouksia tai viestiä meille suoraan www-sivujemme kautta tai ottaa yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla. Näin toimimalla oletamme sinun hyväksyvän näiden yhteydenottojen vuoksi järjestelmäämme kirjautuvat tiedot sinusta ilman erillistä huomauttamista asiasta. Jos kuitenkin toivot, että emme säilytä tietojasi, voit lähettää siitä meille kirjallisen pyynnön tekstiviestillä, sähköpostiviestillä tai käyttämällä yhteydenottolomaketta www-sivuillamme. Huomioithan kuitenkin, että tietyissä tapauksissa tietojen säilyttämisestä meitä velvoittaa laki ja pyyntösi otetaan huomioon vasta pyynnön hetkestä eteenpäin. Voit myös edellä kuvatulla tavoin pyytää meitä muuttamaan tietojasi, mutta myös me voimme joskus vaihtoehtoisesti joutua pyytämään sinulta lisätietoja.Näin saat meihin yhteyttä:

WWW-sivut:
www.kuorma-vesa.fi
www.kuorma-vesa.fi/yhteydenotot.htm

Facebook:
https://www.facebook.com/Kuormavesa/

Kuljetusliike Kuorma-Vesa puhelinnumerot:

Yrittäjä
Vesa Lehtilä gsm 040 4124012
s-posti: etunimi.sukunimi@kuorma-vesa.fi
(osoitteessa sukunimen ä-kirjain korvattuna a-kirjaimella.)

Talous/markkinointi (rekisterin ylläpitäjä)
Susan Lehtilä gsm 040 4124021
s-posti: etunimi.sukunimi@kuorma-vesa.fi
(osoitteessa sukunimen ä-kirjain korvattuna a-kirjaimella.)
 
  Kuljetusliike Kuorma-Vesa   -   p. 040 412 4012   -   vesa.lehtila @ kuorma-vesa.fi   -   Y-tunnus 2015772-6